Search The Best Scottish Search Engine

Custom Search

Best Scottish Ancestry Research

Tuesday, 21 August 2007

Best Scottish Music


Best Scottish Music. Cuilidh by Julie Fowlis.
1. Hug Air A Bhonald Mhoir.
2. Mo Ghruagach Dhonn.
3. A T-Aparan Goirid 's A T-Aparan Ur: Oran Do Sheasaidh Bhalle Raghnaill.
4. Ille Dhuinn, 'S Toigh Leam Thu.
5. Puirt-a-beul Set 'S Toigh Leam Fhin Buntata 'S Im/Tha Fionnlagh Ag.
6. Set Of Jigs.
7. Mo Dhomhnallan Fhein.
8. Turas San Lochmor.
9. Oran Nan Raiders.
10. Bodaich Odhar Hoghaigearraidh.
11. Mo Bheannachd Dhan Bhaillidh Ur.
12. Aoidh, Na Dean Cadal Idir. Cuilidh.

No comments: