Search The Best Scottish Search Engine

Custom Search

Best Scottish Ancestry Research

Tuesday, 8 April 2008

Scottish Working Songs


Scottish Working Songs. Gaelic Songs of Scotland. Women at Work in the Western Isles. Gaelic Songs of Scotland: Women at Work in the Western Isles.
Track Listings
1. A Fhleasgaich Uir Leanainn Thu
2. Discussion About Shielings
3. Crodh Chailein
4. Discussion About Sheilings
5. Thug Mi 'N Oidhche Raoir San Airigh
6. Discussion About Sheilings
7. A' Bhanarach Chaoin
8. Discussion About Sheilings
9. O'S Toil 'S Is Ro Thoil Liom
10. Gaol A Chruidh
11. Discussion About Milking Songs
12. 'Se Mo Ghaol An T Aghan Caisfhionn
13. A Ho Ro's Gun Dheoghail Laoigh
14. 'S Fhada Bhuainn Anna
15. Discussion About Spinning
16. Mhurchaidh Bhig Nan Gormshuil Greannmhor
17. Discussion About Spinning
18. Bidh An Deoch S' Air Laimh Mo Ruin
19. 'S Chunna Mise Mo Leannan
20. O 'S Moch An Diugh A Rinn Mi Gluasad
21. Sheol Am Bata Fairis A Null
22. Oganach Gun Toir Na Dheaghaidh
23. Discussion About The Tweed
24. Nighean Sin Thall
25. An Cuala Sibh Mun Mhaighdean Cheutach
26. Mo Run Ailean
27. Memories Of Stornoway Girls In Barra
28. Alasdair Oig 'Ic 'Ac Neacail
29. Rinn Mi Mocheirigh Gu Eirigh
30. Cha Deid Mi Do Dh'Fhear Gun Bhata
31. Memories Of Mingulay Men At The Luadh In Barra
32. Gaol Ise Gaol I
33. Mhurchaidh Bhig A Chinn A Chonais
34. Gu De Ni Mi
35. Gur E Mise Tha Fo Ghruaim
36. Discussion About Measuring And Rolling Up The Cloth
37. Freagair Siod Mas Toil Leat Fhein E
38. Gur Tu Mo Ni'N Donn Bhoidheach
39. Co Bheir Mi Liom

No comments: